พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง


พิพิธภัณฑแห่งชาติ ถลาง เป็นอาคารรูปทรงแบบภาคใต้ประยุกษ์ มีการจัดแสดง โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ตั้งอยู่ที่ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.


พื้นที่การจัดแสดง

  • จัดแสดงความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสมัยก่อน และการจัดแสดงโบราณวัตถุ แหล่งโบราณคดี ฯลฯ
  • จัดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินเดียกับดินแดนคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย
  • จัดแสดงในเรื่องประวัติศาสตร์ภูเก็ต เหตุการณ์ในจังหวัดภูเก็ตในยามศึกสงครามกับพม่า
  • จัดแสดงในเรื่อง ชาติพันธุ์วิทยา ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเป็นอยู่อาศัย อาชีพ และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของกลุ่มชนผู้อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ฯลฯ