ศาลเจ้าแสงธรรม


ศาลเจ้าเตงก้องต๋อง มีชื่อเดิมว่า ศาลเจ้าซินเจี้ยเก้ง (จีน: 新正宮) สร้างเมื่อสมัยปีรัชศกที่ 17 ของจักรพรรดิกวังซฺวี่(จีน: 光緒皇帝) แห่งราชวงศ์ชิง ซึ่งตรงกับ พ.ศ.2434 โดย หลวงอำนาจนรารักษ์ (ตันค้วด) (จีน: 陳閣) คหบดีชาวฮกเกี้ยนจากเมืองเฉวียนโจว(จีน: 泉州) มณฑลฮกเกี้ยน ได้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าจีนที่สายตระกูลแซ่ตัน (陳)นับถือมาแต่เดิม โดยใช้เป็นสถานที่เคารพสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมพบปะระหว่างญาติมิตร